Upozornění: Aktuální doba dodání může být cca 5-10 pracovních dnů. ❤️  

Podmínky ochrany osobních údajů

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Společnost Míša Mašková Art s.r.o., se sídlem č.p. 28, 394 45 Křelovice, identifikační číslo 084 25 221,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou
značkou C 29121, e-mail: andelske.obrazy@centrum.cz, jako správce osobních údajů, Vás jako
uživatele webových stránek https://eshop.andelske-obrazy.cz/, informuje o níže popsaném
shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 


Dále v textu se dozvíte zejména:


Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další
zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese
andelske.obrazy@centrum.cz


Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých
údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

Vaše jméno a příjmení,
obchodní firma,
adresa nebo sídlo společnosti,
identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
telefonní číslo nebo
e-mailová adresa


Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní
údaje, které nám výslovně sdělíte.


Účel zpracování


Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám
informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich smluvních povinností, (tj. zejména
zaslání objednaného zboží. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním
způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu
zpracování.
Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám
s Vaším souhlasem zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o novém zboží, akcích,
událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru,
mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro
účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním
požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí
odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete
kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s
příslušnou žádostí na andelske.obrazy@centrum.cz, nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel
obchodní sdělení.


Kdo má k Vašim osobním údajům přístup


Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat my. Vaše osobní údaje můžeme za výše
uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje
mohou být předány:
Externí účetní společnosti
Externí advokátní kanceláři
Zpracovatelům, kteří poskytují zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří
jsou jeho obchodními partnery;


Doba zpracování osobních údajů


Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či
plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných
právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon
o dani z přidané hodnoty.


Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů


Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
právo na přístup k osobním údajům;
právo na opravu;
právo na výmaz („právo být zapomenut“);
právo na omezení zpracování údajů;
právo vznést námitku proti zpracování;
právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete písemně na adrese Míša Mašková Art
s.r.o., Křelovice 28, 394 45, či formou e-mailové zprávy zaslané na adresu
andelske.obrazy@centrum.cz


Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz), který sídlí na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které
se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu
jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení
zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování
Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte
právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí
pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.


Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních
údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro
účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete
námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv)
nám to ukládá zákonná povinnost.


Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně
zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto
můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby
právních nároků.


Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud
vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro
tyto účely zpracovávány.


V: Křelovice                 dne: 29.1.2023

Míša Mašková Art s.r.o.
Michaela Jech Mašková – jednatel