Upozornění: Aktuální doba dodání může být cca 5-10 pracovních dnů. ❤️  

Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Míša Mašková Art s.r.o., se sídlem č.p. 28, 394 45 Křelovice, identifikační číslo 084 25 221, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 29121, e-mail: andelske.obrazy@centrum.cz, (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://eshop.andelske-obrazy.cz/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://eshop.andelske-obrazy.cz/ (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. V těchto případech je kupující kontaktuje prodávajícího na uvedeném e-mailu a dohodne obsah kupní smlouvy individuálně; jinak je postupováno podle obecně závazných právních předpisů.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Případnou nedostupnost uživatelského účtu či problém s jeho užitím nahlásí kupující probodávajícímu, který se v rámci svých možností a technických možností třetích osob pokusí zjednat nápravu. Prodávající neodpovídá za zachování uživatelského účtu; tím není dotčena případná možnost objednávky bez zřízení uživatelského účtu.

2.7 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Adresa pro elektronickou komunikaci s prodávajícím je andelske.obrazy@centrum.cz a doručovací adresa prodávajícího (zejména pro písemnosti, vratky, reklamace atd.) je Lužická 1335, 39601 Humpolec.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží prezentovaného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení informací o povaze a ceně jednotlivého zboží a případně též o nákladech za jeho vrácení, pokud dané zboží ze své povahy nemůže být navráceno pomocí provozovatelů poštovních služeb (zejména s ohledem na specifický způsob uchování či povahy daného zboží). Ceny prezentovaného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Prezentace prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré prezentace možnosti prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, zejména v případě jeho nedostupnosti. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o možnostech doručení a nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující je povinen zkontrolovat správnost údajů vložených do objednávky před jejím potvrzením a dále se seznámit s těmito obchodními podmínkami (zobrazenými v odkazu při kontrole objednávky) a odsouhlasit jejich obsah, což kupující stvrdí kliknutím na tlačítko

„Odeslat objednávku“. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“, čímž kupující potvrzuje, že vstupní údaje vložené kupujícím do objednávky jsou správné a pro kupujícího závazné, a čímž opětovně zároveň potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. V případě zjevné chyby v ceně zboží, pokud nebude u daného zboží jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu", si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9. Objednávka kupujícího je závazná, objednané zboží nelze vracet ani vyměňovat bez předchozího souhlasu prodávajícího, vyjma případů předpokládaných kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními právních předpisů.

CENA ZA ZBOŽÍ A DOPRAVU, PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně platební kartou skrz platební bránu, GOPAY s.r.o. ,Planá 67, 37001 Planá, IČO 26046768,

- v hotovosti nebo platební kartou na dobírku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v místě určeném kupujícím v objednávce;

- v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2301700309/2010 vedený u společnosti: Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

2. účet pro platby ze zahraničí: 2801987940/2010

IBAN: CZ34 2010 0000 0028 0198 7940

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. K ceně zboží bude připočtena částka za dopravné a balné ve výši uvedené ve formuláři objednávky na webovém rozhraní obchodu. Cena za dopravné se může u jednotlivých způsobů dodání a platby lišit. Při objednávce v hodnotě nad částku uvedenou na webovém rozhraní obchodu je dopravné a balné při dopravě v rámci České republiky zdarma. V případě, že se na webovém rozhraní obchodu takováto informace nenachází, není dopravné a balné zdarma. Při dopravě mimo území České republiky bude jeho cena individuálně sjednána. V případě, že místo doručení bude mimo území České republiky, vyhrazuje si rovněž prodávající právo objednávku zrušit a od smlouvy kupní odstoupit, a to zejména v případě, že s doručením do zvoleného místo jsou zvýšené finanční a administrativní náklady.

4.4. V případě platby v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. U bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je v případě bezhotovostní platby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího pod uvedeným variabilním symbolem. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu vzniklou v důsledku nesprávné identifikace platby a zboží může být prodávajícím v případě nesprávné identifikace platby považováno za neuhrazené.

4.6. Bez ohledu na výše uvedené je prodávající vždy oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Požádá-li o to kupující nebo tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající může kupujícímu vystavit fakturu také tehdy, považuje-li to za vhodné. Prodávající fakturu vystaví kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů. Kupující bere na vědomí, že podle § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Nejedná-li se o některý z případů, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Kupující může k odstoupení od kupní smlouvy použít vzorový písemný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.2. Kupující potvrzením objednávky bere na vědomí poučení o jeho právu na odstoupení od smlouvy, které je uvedeno jako samostatný dokument na webové stránce https://eshop.andelske-obrazy.cz/, a jako příloha těchto obchodních podmínek. Poučení o právu kupujícího na odstoupení od smlouvy obsahuje veškeré zákonné náležitosti a je učiněno v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb.

5.3. Kupující potvrzením objednávky dále bere na vědomí, že je při naplnění podmínek pro odstoupení od smlouvy je oprávněn od smlouvy odstoupit písemně i prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického formuláře pro odstoupení od smlouvy uvedeného na webové stránce. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí na elektronickou adresu kupujícího přijetí odstoupení.

Písemné odstoupení od kupní smlouvy kupující zasílá na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty email: andelske.obrazy@centrum.cz

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 a 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a pokud možno v původním obalu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je až do doby převzetí zboží kupujícím rovněž prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 a 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5.8 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, odměna za koupi či jiné obdobné plnění, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, zrušuje se darovací smlouva od počátku ohledně takového předmětu plnění a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i toto poskytnuté plnění.

DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající

oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč za každý započatý den uskladnění nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem případného dodacího listu či jiného obdobného dokumentu, popř. samotným převzetím zásilky bez uplatnění námitek přepravci, kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 a násl. a § 2161 až 2174 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou ujednané, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a se hodí k účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá, a že odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

Toto ustanovení se nepoužije na zboží prodávaného za nižší cenu kvůli prodávajícím deklarované vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď opravou věci, nebo její výměnou, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží ihned po jeho dodání a případný rozpor s kupní smlouvou bezodkladně nahlásit prodávajícímu.

7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese místa podnikání: Lužická 1335, 39601 Humpolec nebo Křelovice 28, 394 45 Křelovice,či elektronickou poštou na adrese: andelske.obrazy@centrum.cz s tím, že musí uvést, v čem vada spočívá a jakým způsobem se projevuje. Za rozhodný moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace

7.6. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.7. Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady může být upraven reklamačním řádem prodávajícího. V případě, že není vydán, použijí se ustanovení obecně závazných právních předpisů.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) občanského zákoníku. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: andelske.obrazy@centrum.cz ,Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6. Všechny prodávané výrobky splňují požadavky zákonů a jiných právních předpisů pro jejich prodej v České republice. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Prodávající si vyhrazuje právo změnit velikost nebo balení zboží, jakož i cenu nabízených výrobků a to až do okamžiku uzavření kupní smlouvy.

8.8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.9. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Pokud to kupující neodmítne při poskytnutí svých osobních údajů, pak kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat sdělením prodávajícímu na jeho adresu: Lužická 1335, 39601 Humpolec, či elektronickou adresu: andelske.obrazy@centrum.cz.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, zejména volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)

11.2. Pokud je některé ustanovení obchodních podmínek zdánlivé, neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, pak namísto těchto ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Zdánlivostí, neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

V: Křelovice           dne: 29.1.2023

 

Míša Mašková Art s.r.o.

Michaela Jech Mašková – jednatel