Upozornění: Aktuální doba dodání může být cca 3-5 pracovních dnů. ❤️  

Odstoupení od kupní smlouvy

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží, máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Míša Mašková Art s.r.o., se sídlem č.p. 28, 394 45 Křelovice, identifikační číslo 084 25 221, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 29121, e-mail: andelske.obrazy@centrum.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či e-mailem). Můžete za tímto účelem použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. K dodržení lhůty pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení platby za zboží, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu: Lužická 1335, 39601 Humpolec. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, tyto dodatečné náklady spojené s vrácením zboží nesete Vy. Odpovídáte rovněž za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.

 

 

 

 

 

 

 

 

 VZOR TEXTU LISTINY O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

„Odstoupení od smlouvy

Adresát:

Míša Mašková Art s.r.o.,

sídlem č.p. 28, 394 45 Křelovice,

identifikační číslo 084 25 221,

e-mail: andelske.obrazy@centrum.cz

 

 

Já, níže podepsaný/-á …………………………………………. (jméno a příjmení spotřebitele), bytem …………………………………………………..………..…………. (adresa spotřebitele) oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží: ..................................................................................................................... pod číslem objednávky: ........................................................., datum objednání:……………………….., datum obdržení: ……………………………..

 

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny:

 

Důvod odstoupení (volitelné):

 

Datum a místo sepsání listiny o odstoupení (pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

Podpis spotřebitele (pokud je formulář zasílán v listinné podobě):